Άλογο / Διατροφή / Συμπληρώματα / Μυϊκό Σύστημα / Αρθρώσεις

Cem plus - Συμπλήρωμα Kρεατίνης σε μορφή σκόνης

AA: 1126 Κωδικός: TEC-0013

44.00 €

Περιγραφή προϊόντος

Cem plus by Equiplanet

To Cem plus εί­ναι κα­τάλ­λη­λο για όλες τις πε­ριό­δους προ­πό­νη­σης και αγώ­νων για­τί ευ­νο­εί τη σω­στή χρή­ση ενερ­γεια­κής πη­γής στο μυ­ϊ­κό σύ­στη­μα.

Η κρε­α­τί­νη ει­ναι μία ενερ­γεια­κή ου­σία απα­ραί­τη­τη για τη σύ­σπα­ση των μυών. Θεω­ρεί­ται μία ερ­γο­γε­νής ου­σία, δη­λα­δή ου­σία που πα­ρά­γει ενέρ­γεια κα­θώς με­τα­τρέ­πε­ται.

CEM PLUS που βα­σί­ζε­ται στην κα­θα­ρή μο­νο­ϋ­δρι­κή κρε­α­τί­νη που πε­ριέ­χε­ται φυ­σιο­λο­γι­κά στο σώμα και απο­τί­θε­ται σε μυ­ϊ­κά κύτ­τα­ρα. Η ση­μα­σία της κρε­α­τί­νης εί­ναι ότι μπο­ρεί να συν­δυα­στεί με μια φω­σφο­ρι­κή ομά­δα (= φω­σφο­κρε­α­τί­νη), ένα μό­ριο υψη­λής ενέρ­γειας που συμ­με­τέ­χει στη σύν­θε­ση του Α­ΤΡ. Cem Plus στη μα­κρο­χρό­νια χο­ρή­γη­ση, αυ­ξά­νουν τον όγκο των μυών.

Σύστα­ση: 
Creatine monohydrate 90%.
Vitamin C 10%.

Οδη­γί­ες χο­ρή­γη­σης:

1 με­ζού­ρα = 20 γραμ­μά­ρια
Ενή­λι­κα άλο­γα: 40 γρ. / ημέ­ρα
Αγώ­νες: 40 γρ. 2 φο­ρές την ημέ­ρα για 6 ημέ­ρες
Για αύ­ξη­ση της μυ­ϊ­κής μά­ζας: 20 γρ. / ημέ­ρα για του­λά­χι­στον 60 ημέ­ρες

Περισσότερα της κατηγορίας

  • Περισσότερα

Ομάδες προϊόντων

Μενού πελάτη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα